Informacja
Wszystkie kategorie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 lutego 2021r.

REGULAMIN SKLEPU
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (REGULAMIN SKLEPU MERLIN.PL)


Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną został przygotowany na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.) i stanowi integralną część umowy sprzedaży oferowanych przez Sklep towarów. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. 
Sklep internetowy merlin.pl, działający pod adresem http://www.merlin.pl, prowadzony jest przez Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (02-017), Aleje Jerozolimskie 123A, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000403289, NIP 1070013712, REGON 141697724. 


Kontakt ze Sklepem, jest możliwy za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej: [email protected];
b. pisemnie na adres: Sklep internetowy merlin.pl, ul. Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa (18p).
Sklep podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.merlin.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.


Artykuł 1. DEFINICJE
Terminy oznaczone w Regulaminie oznaczają:

 

Adres e-mail - adres poczty elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

BOK - Biuro Obsługi Klienta, gdzie Klient mailowo lub telefonicznie może uzyskać wszelkie informacje na temat oferty, Zamówienia, Regulaminu itp.

Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Formularz rejestracyjny - formularz wypełniany przez Klienta przy Rejestracji.

Formularz zamówienia - skrypt będący częścią merlin.pl służący do złożenia Zamówienia przez Klienta.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zdolna do zawierania wiążących umów lub osoba prawna bądź inny podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Kod promocyjny - bonus udzielony Klientowi, wyrażony procentowo/wartościowo lub w postaci darmowej wysyłki, zgodnie z informacją dostępną w merlin.pl.

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Merlin czynności prawnej - zakupu - niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją przewidzianą w Kodeksie cywilnym.

Konto Klienta (Konto) - zbiór funkcjonalności systemu udostępniony przez Merlin Klientowi. Za pośrednictwem Konta Klient uzyskuje dostęp do wybranych Usług, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów. Konto prowadzone jest pod unikalnym identyfikatorem (Mail), chronionym hasłem dostępu (Hasło).

Pliki elektroniczne - treści cyfrowe, e-booki, audiobooki i inne produkty oferowane do sprzedaży przez Merlin w formie pliku do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym.

Merlin - Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (02-017), Aleje Jerozolimskie 123A, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000403289, NIP 1070013712, REGON 141697724. 

merlin.pl - księgarnia internetowa, która jest prowadzona jest przez Merlin na platformie internetowej pod adresem www.merlin.pl.

Regulamin - niniejszy regulamin księgarni internetowej merlin.pl.

Rejestracja - procedura zakładania Konta przez Klienta.

Towar - produkt/y oferowany/e Klientowi przez Merlin za merlin.pl.

Treści - wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w merlin.pl zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie merlin.pl.

Umowa sprzedaży (Umowa) - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Merlin a Klientem, przy wykorzystaniu funkcjonalności merlin.pl, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Usługi - usługi świadczone przez Merlin na rzecz Klienta w oparciu o niniejszy Regulamin polegające na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności merlin.pl.

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827, z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta obejmujące ofertę zawarcia z Merlin Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

Oferta Merlin - oświadczenie woli Merlin obejmujące ofertę zawarcia z Klientem Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów oraz koszt dostawy.


 


Artykuł 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.       Księgarnia internetowa działająca pod adresem www.merlin.pl  prowadzona jest przez Merlin.
2.       Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z merlin.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług oraz zawierania Umów sprzedaży.
3.       Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4.       Regulamin określa w szczególności:
a.       zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta oraz pozostałych Usług,
b.       warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień,
c.        zasady zawierania Umów sprzedaży.
5.       Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6.       Korzystanie z merlin.pl  możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 
a.       procesor 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)
b.       1 GB pamięci RAM (dla wersji 32-bitowej) lub 2 GB pamięci RAM (dla wersji 64-bitowej)
c.        około 100 MB wolnego miejsca na dysku twardym
d.       dostęp do Internetu
e.       sugerowana rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768 pikseli
f.        Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 38 lub wyższy, Internet Explorer 10.0 lub wyższy, Opera 30 lub wyższy, Safari 8.0 lub wyższy, Chrome 43;
g.       najnowsza wtyczka multimedialna Flash Player 
7.       Dla celów związanych z zawieraniem Umowy sprzedaży oraz realizacją Zamówień niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (Adresu e-mail).
8.       Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usług, w szczególności prawa autorskie, nazwa merlin.pl (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Merlin lub podmiotom, z którymi Merlin zawarł stosowne umowy.
9.       Przeglądanie asortymentu merlin.pl nie wymaga rejestracji. Składanie Zamówień poprzez merlin.pl możliwe jest po zalogowaniu się do Konta lub po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez dokonywania Rejestracji.
10       Adres email podany przez Klienta w toku składania Zamówienia lub podczas rejestracji Konta Klienta, będzie wykorzystywany przez Merlin na potrzeby komunikacji z Klientem związanej z realizacją Zamówień i usługami świadczonymi drogą elektroniczną za pośrednictwem merlin.pl.
 

Artykuł 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW
1.         Podczas korzystania z merlin.pl (polegającego na rejestracji Konta, składania Zamówień, zapisu na newsletter) Klient podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawierania Umów sprzedaży oraz korzystania z Usług, które wymagają podania danych osobowych. 
2.         Administratorem danych osobowych, o których mowa w pkt 1 jest Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (02-017), Aleje Jerozolimskie 123A, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000403289, NIP 1070013712, REGON 141697724. 

3.         W sprawach związanych z danymi osobowymi możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected].
4.         Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Aleje Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa (18p) lub poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected]. Inspektor chętnie pomoże we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych.
5.         Klient podając dane osobowe potwierdza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
6.         Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pozyskiwanych danych osobowych, celu a także sposobu ich przetwarzania oraz prawa przysługujące Klientowi dostępne są w polityce prywatności (kliknij tutaj).
 
Artykuł 4. REJESTRACJA
1.       Dokonanie Rejestracji pozwala na:
a.       uzyskanie dostępu do historii Zamówień,
b.       zdefiniowanie adresów dostaw i danych do FV VAT,
c.        edycję adresów dostaw,
d.       skorzystanie z usługi newslettera i rezygnację z tej usługi, ustalanie preferencji w zakresie treści newslettera,
e.       powiązanie Konta z mediami społecznościowymi,
f.        usuniecie Konta,
g.       korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych Klientom posiadającym Konto.
2.        W celu dokonania Rejestracji Klient musi podać swoje dane osobowe określone przez Merlin jako obowiązkowe, poprzez wypełnienie Formularza rejestracyjnego dostępnego w merlin.pl, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację.
3.        Podczas procesu Rejestracji Klient, wypełniając Formularz rejestracyjny, ustala login (Adres e-mail) oraz definiuje hasło do Konta.
4.        Klient zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła do Konta.
5.        Klienta zobowiązany jest do podania poprawnych i prawdziwych danych osobowych. W przypadkach prawem określonym Klient ponosi wobec Merlin odpowiedzialność za szkody spowodowane podaniem danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Klienta.
6.        Konto prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia Konta i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia Konta nie są pobierane jakiekolwiek opłaty.
7.        W celu usunięcia Konta należy skontaktować się telefonicznie bądź e-mailowo z BOK albo skorzystać z funkcjonalności Konta. Dyspozycja usunięcia Konta złożona przez BOK jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego Konta. Usunięcie Konta następuje w niezwłocznie w przypadku skorzystania z funkcjonalności Konta, a w przypadku złożenia żądania za pośrednictwem BOK nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia żądania. Usunięcie Konta oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy z Merlin o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie Konta.
8.         Merlin jest uprawniony do zablokowania Konta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a także z ważnych powodów, którymi są:
a.         naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze merlin.pl powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
b.         powtarzające się (co najmniej trzykrotne) składanie przez Klienta Zamówień płatnych za pobraniem z podaniem błędnych lub nieprawdziwych danych adresowych, uniemożliwiających doręczenie przesyłki.
 

Artykuł 5. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1.       W ramach merlin.pl  Merlin zobowiązuje się do świadczenia Usług w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.       Korzystanie z merlin.pl, w tym z zasobów, które nie są dostępne dla niezalogowanych Klientów, jest nieodpłatne.
3.       Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a.       korzystania z merlin.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b.       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w merlin.pl niezamówionej informacji handlowej (spam); podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
c.        korzystania z merlin.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
d.       niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
e.       korzystania z merlin.pl w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Merlin, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,
f.        korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach merlin.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie treści, w tym zdjęć i opisów Towarów, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,
g.       niepodejmowania działań takich jak: korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu lub hasła do Konta innym osobom oraz niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.
4.       Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Merlin o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z merlin.pl.
5.       Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Klientem, a Merlin umowy o udostępnienie Konta Klienta na czas nieoznaczony. Klient jest uprawniony do żądania usunięcia Konta Klienta co jest równoznaczne z wypowiedzeniem wskazanej powyżej umowy. Złożenie przez Klienta oświadczenia o rozwiązaniu/wypowiedzenia wskazanej powyżej umowy skutkuje usunięciem Konta. Merlin zobowiązuje się usunąć Konto Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Klienta lub wygaśnięcia/rozwiązania wskazanej powyżej umowy.
6.        Klient posiadający Konto, o ile merlin.pl przewiduje takie funkcjonalności, może dodawać Treści w merlin.pl. Treści nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się Treści niezgodne z charakterem danej funkcjonalności merlin.pl (np. niemerytoryczne, naruszające prywatność osób trzecich, służące promocji lub reklamie określonych usług, produktów lub działalności, itp.). Dodanie danej Treści do merlin.pl jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że jest uprawniony do dodania tej Treści w merlin.pl (w szczególności udostępnienia go nieograniczonemu kręgowi osób), dana Treść nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego oraz udziela Merlin niewyłącznej licencji na korzystanie z tej Treści (w całości lub we fragmentach) w działalności merlin.pl (w tym w szczególności na utrzymywanie w zasobach systemu informatycznego bez ograniczeń czasowych oraz udostępniania w merlin.pl w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej). Z tytułu udzielenia powyższej licencji Klientowi nie przysługuje od Merlin jakiekolwiek wynagrodzenie. Merlin zobowiązuje się korzystać z Materiałów, w ramach licencji, z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Udzielona Merlin licencja uprawnia do udzielania sublicencji podmiotom współpracującym z Merlin.
7.         Merlin zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu lub usunięcia danej Treści z merlin.pl, jeżeli będzie sprzeczna z prawem, naruszać prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. O zamiarze skorzystania z uprawnienia wskazanego w zdaniu poprzednim, Merlin powiadomi Klienta na Adres e-mail podany w toku Rejestracji.
8.         Merlin zastrzega, że podstawową funkcjonalnością merlin.pl jest sprzedaż Towarów, a nie przechowywanie czy udostępnianie Treści, w związku z czym Klient przyjmuje do wiadomości, że Merlin może w każdym czasie zaprzestać ich udostępniania w merlin.pl.
9.         Jeżeli dana Treść będzie miała charakter bezprawny, Merlin, stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, uniemożliwi dostęp do takiej Treści w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości w tym zakresie. Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie ma obowiązku sprawdzania Treści udostępnianych w merlin.pl.
10.       Klient może skorzystać z dobrowolnej i nieodpłatnej usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na Adres e-mail podany przez Klienta treści marketingowych (informacje handlowe) Merlin i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Merlin i jego partnerów biznesowych). Klient może zamówić subskrypcję newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym dostępnym w merlin.pl lub poprzez funkcjonalności Konta („Newslettery"). Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna.
11.       Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie samodzielnie za pośrednictwem funkcjonalności Konta, przesyłając e-maila na adres [email protected] lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 
 

Artykuł 6. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
1.       Merlin prowadzi sprzedaż Towarów 24 godziny na dobę za pośrednictwem sieci Internet, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego Regulaminu.
2.       Merlin zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu merlin.pl spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy internetowej. Merlin będzie dokładał starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i trwały jak najkrócej.
3.       W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową www.merlin.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w merlin.pl i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
4.       Przez złożenie Zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie Formularza zamówienia w merlin.pl, które następuje po naciśnięciu przycisku „Zamów i zapłać".
5.       Klient zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia Formularza zamówienia.
6.       Opisy Towarów publikowane w merlin.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a zatem samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia Umowy sprzedaży.
7.       Klient, przed złożeniem Zamówienia, potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
8.       Złożenie skutecznego Zamówienia w merlin.pl następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Zamów i zapłać".
9.        Po wysłaniu Zamówienia, ale nie później niż do 7 dni od dnia jego wysłania, Klient otrzymuje od Merlin potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza przyjęcie Zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz informacjami, tj.:
a.       dane Merlin i poszczególne pozycje Zamówienia,
b.       łączna wartość brutto,
c.       sposób i termin zapłaty,
d.       sposób i termin realizacji Zamówienia,
e.       prawo odstąpienia od Umowy - wzór pouczenia i oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
10.      W terminie 7 (siedem) dni licząc od dnia otrzymania Zamówienia Merlin prześle na Adres email:
a.        potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji - jeżeli realizacja Zamówienia będzie możliwa. Przesłanie przez Merlin potwierdzenia wskazanego w zdaniu poprzednim jest równoznaczne ze złożeniem przez Merlin oświadczenia o przyjęciu oferty Klienta nabycia Towarów objętych Zamówieniem. Z tą chwilą uważa się Umowę sprzedaży między Merlin a Klientem za zawartą;
b.        potwierdzenie anulowania zamówienia - jeżeli realizacja zamówienia nie będzie możliwa. 
11.      Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem pkt 10 powyżej.
12.      Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
13.      W przypadku wyboru przez Klienta płatności za Zamówienie z góry, Merlin jest uprawniony do anulowania Zamówienia w razie niedokonania przez Klienta pełnej płatności w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany na podany przez niego Adres e-mail. W przypadku anulowania Zamówienia w sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim, jeśli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana w części, Merlin niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w sposób, w jaki zapłata ta została dokonana na rzecz Merlin.
14.       Merlin nie prowadzi w ramach merlin.pl sprzedaży hurtowej. Merlin uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem.
 
 
Artykuł 7. ZMIANA LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
1.        Zmiana Zamówienia przez Klienta jest możliwa wyłącznie poprzez BOK i pod warunkiem potwierdzenia przez BOK możliwości wprowadzenia zmian.
2.        W przypadku wskazanym w pkt 1 powyżej Klient otrzyma od BOK potwierdzenie dokonania zmian Zamówienia na Adres e-mail.
 
Artykuł 8. POLITYKA CENOWA, RABATOWA I DOSTĘPNOŚĆ
1.       Ceny podane na w merlin.pl (cena katalogowa jak i cena merlin.pl) podawane są w złotych polskich, wraz z obowiązującym podatkiem VAT i dotyczą jednej sztuki Towaru.
2.       Ceny podane w merlin.pl uwzględniają rabat ogólnie obowiązujący, który może być różnej wysokości dla różnych Towarów.
3.       Wszelkie upusty, rabaty, promocje naliczane są od cen katalogowych obowiązujących w merlin.pl, chyba że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
4.       Wszelkie upusty, rabaty, promocje nie sumują się, chyba, że zastrzeżenia danej akcji mówią inaczej.
5.       Jeżeli w chwili składania Zamówienia z wykorzystaniem Kodu Promocyjnego, obowiązuje wyższy upust na poszczególne tytuły niż Kod Promocyjny, udzielony zostanie rabat korzystniejszy dla Klienta.
6.       Kodem Promocyjnym nie są objęte pakiety, wydawnictwa importowane, wydawnictwa szkolne i uniwersyteckie oraz niektóre wydawnictwa niszowe.
7.       Ceny Towarów obowiązują tylko i wyłącznie dla Zamówień złożonych przez Formularz zamówienia za pośrednictwem sieci Internet i nie mają zastosowania dla zakupów w księgarniach stacjonarnych.
8.       Podana cena, dla każdego z Towarów w chwili złożenia Zamówienia, jest wiążąca i ostateczna.
9.       Ceny Towarów podawane w merlin.pl nie zawierają kosztów dostawy.
10.     Merlin zastrzega sobie prawo do:
a.       zmiany cen Towarów,
b.       wysokości kosztów dostawy,
c.       wprowadzania nowych Towarów do oferty,
d.       przeprowadzania akcji promocyjnych i ich odwoływania bez ogłoszenia,
e.       modyfikacji akcji promocyjnych,
f.        wprowadzania wszelkich zmian, mających wpływ na poprawienie funkcjonalności merlin.pl.
11.      Postanowienia pkt 10 lit. a) oraz b) powyżej nie dotyczą złożonych Zamówień. W przypadku złożonych Zamówień cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.
12.      Dostępność Towaru podawana w merlin.pl dotyczy jednej sztuki.
 
Artykuł 9. ZAPŁATA CENY
1.       Płatności za Zamówienie, w tym cena oraz koszty dostawy, dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w merlin.pl  oraz na zasadach określonych przez Merlin.
2.       Narzędzia płatnicze różnią się dla poszczególnych form transportu.
3.       Merlin udostępnia m.in. następujące narzędzia płatnicze, których wyboru dokonuje Klient:
a.       Przelew przedpłata na konto - płatność na numer konta podany na ekranie płatności po złożeniu zamówienia. Dyspozycję przelewu składasz przez Internet, w banku lub na poczcie. Proces księgowania wpłaty trwa do 24 godzin od nadania przelewu w dni robocze (około godz. 8.30, 12.30, 16.30). W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, Merlin oczekuje na wpływ środków na rachunek bankowy i dopiero po tym momencie przekazuje Zamówienie do wysyłki. W tytule przelewu należy podać TYLKO numer Zamówienia, w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania. W razie niemożliwości ustalenia numeru Zamówienia do danego przelewu, Merlin zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a Zamówienie jest niezwłocznie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany na podany przez niego Adres e-mail. Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, Merlin nie akceptuje potwierdzeń przelewu.
b.       Zapłata za pobraniem - gotówka płatna jest przez Klienta u pracownika/przedstawiciela firmy przewozowej, który doręcza przesyłkę,
c.       Przelew elektroniczny,
d.       Zapłata kartą kredytową.
Dostępność form płatności może być zależna od tego, czy Zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu, jak również są uzależnione od wartości Zamówienia lub sposobu dostawy czy rodzaju Towaru. Dostępność form płatności będzie widoczna dla Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.       Szczegółowa informacja dotycząca płatności znajduje się w merlin.pl w zakładce Płatności.
5.       Zamówienia nieopłacone (za wyjątkiem opcji - „Zapłata za pobraniem") przez Klienta w ciągu 3 dni od daty otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia będą automatycznie anulowane.
6.       Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Merlin.
7.       W razie niepodania w tytule przelewu numeru Zamówienia Merlin podejmuje starania w celu ustalenia tego numeru, w szczególności kontaktuje się na Adres e-mail podany przez Klienta.
 
Artykuł 10. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1.       Merlin realizuje Zamówienie zgodnie z informacjami wskazanymi w Formularzu zamówienia.
2.       Merlin zastrzega, że realizacja Zamówienia obejmująca dostawę poza teren Polski wymaga ustalenia z BOK zasad i warunków dostawy.
3.       Termin dostawy przez Merlin Towarów jest podawany na etapie składania Zamówienia.
4.       Termin dostawy Towarów jest uzależniony od sposobu dostawy wybranego przez Klienta oraz od dostępności danego Towaru. Przewidywany czas przygotowania do wysyłki przesyłki zawierającej Zamówienie wynosi do 7 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży. W każdym przypadku czas dostawy Zamówienia do miejsca na terytorium Polski nie przekracza 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży.
5.        Dostępne sposoby i terminy dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności za Zamówienie.
6.        W przypadku braku możliwości realizacji całego lub części Zamówienia, Merlin niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta. Powiadomienie zostanie wysłane na Adres e-mail wskazany przez Klienta. Po dokonanym powiadomieniu o braku możliwości realizacji części Zamówienia, Klient podejmuje decyzję o sposobie dalszej realizacji Zamówienia tj. a) może zadecydować o anulowaniu całości Zamówienia i odstąpić od zawartej Umowy; b) może zadecydować o częściowej realizacji Zamówienia (w przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem) i odstąpić od zawartej Umowy w zakresie niedostępnych Towarów; c) może podtrzymać żądanie wykonania Umowy.
7.         Zawierając Umowę sprzedaży i akceptując postanowienia Regulaminu Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Merlin w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
8.         Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Merlin do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Merlin wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Merlin przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
9.         Merlin wystawi fakturę w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Merlin wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub zakładaniu Konta Klienta.
10.       Merlin ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad.
11.       Merlin zastrzega, że w odniesieniu do Plików Elektronicznych mogą być zastosowane techniczne środki ochrony, zabezpieczające przed korzystaniem z Plików Elektronicznych wbrew warunkom zezwolenia lub z naruszeniem prawa. Informacje te są dostępne w opisach Plików Elektronicznych publikowanych w merlin.pl i mogą obejmować w szczególności liczbę urządzeń, na których Plik Elektroniczny może zostać otwarty, czy możliwość drukowania i zwielokrotniania Pliku Elektronicznego w innej formie.
12.       W celu pobrania zakupionego Pliku Elektronicznego należy kliknąć na przycisk „Pobierz" znajdujący przy Towarze. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie. acsm (format Adobe Digital Editions) lub PDF/MOBI/EPUB. Merlin nie świadczy usług przechowywania zakupionych Plików Elektronicznych, w związku z czym Klient zobowiązany jest zapisywać je na odrębnym nośniku pamięci.
13.       Z Plików Elektronicznych Klient może korzystać na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
Artykuł 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.       Klient może składać Merlin reklamacje dotyczące działania merlin.pl, korzystania z merlin.pl jak również dostarczonych Towarów.
2.       Reklamację można składać w szczególności pisemnie lub mailowo na adres [email protected]. Wykorzystanie formularza zgłoszenia reklamacji (do pobrania tutaj) może ułatwić i przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji.
3.       Reklamowany Towar należy odesłać na poniższy adres:
Księgarnia Internetowa
Merlin
26-600 Radom, ul Świętokrzyska 31/35
Z dopiskiem „REKLAMACJA"
4.       Złożenie reklamacji obejmującej poniże informacje przyśpieszy i ułatwi jej rozpatrzenie:
a.       imię, nazwisko, adres, Adres e-mail Klienta,
b.       datę złożenia lub i przyjęcia Zamówienia stanowiącego podstawę reklamacji,
c.        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, w szczególności Towar, jeżeli jest przedmiotem reklamacji;
d.       wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
5.       W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Merlin zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.
6.       W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Merlin niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie, co nie wyłącza Klientowi możliwości złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Merlin zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem, a reklamacja zostanie uznana, reklamowany Towar zostanie wymieniony na wolny od wad, a w przypadku niedostępności danego Towaru, Merlin dokona zwrotu równowartości ceny zrealizowanego Zamówienia lub zaoferuje Towar komplementarny/zastępczy.
7.       Przez złożenie reklamacji rozumie się również dostarczenie reklamowanego Towaru pod adres wskazany w pkt 3 powyżej osobiście lub przez upoważnioną do tego osobę, przy czym dostarczenie reklamowanego Towaru winno nastąpić w godzinach pracy działu reklamacji Merlin.
8.       Merlin rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta, w tym za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
9.       Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.       poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
b.       przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
10.      Działania mediacyjne określone w pkt 9 lit. a. powyżej są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.
11.      Stałe polubowne sądy konsumenckie określone w pkt 9 lit. b. powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez właściwy stały polubowny sąd konsumencki.
12.      W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 
Artykuł 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.       Klient będący Konsumentem, który zakupił Towar na odległość - za pośrednictwem merlin.pl - ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni (do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem).
2.       Jeśli Klient będący Konsumentem dokonuje zakupu w ramach akcji promocyjnych, w których otrzymuje  prezent - jest on zobowiązany również  do jego zwrotu.
3.       Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1  do niniejszego Regulaminu, jest do pobrania z merlin.pl. tutaj
4.       Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy można złożyć w dowolnej formie, a w szczególności:
a.       w postaci elektronicznej i wysłać Merlin na adres poczty elektronicznej wskazany w Regulaminie (Merlin niezwłocznie potwierdza Klientowi e-mailem potwierdzenie przyjęcia oświadczenia).
b.       wraz ze zwracanym Towarem w formie papierowej na adres:
Księgarnia Internetowa 

Merlin
26-600 Radom, ul Świętokrzyska 31/35

5.       Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy - na swój koszt - niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem) na adres wskazany w pkt 4 lit. b powyżej.
6.       Merlin ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia (Merlin zwraca najtańszy oferowany w merlin.pl  koszt dostarczenia Towaru).
7.       W dacie zwrotu Merlin wystawia fakturę korygującą, z zastrzeżeniem postanowień artykułu 11 pkt 9 i 11 powyżej.
8.       Jeżeli Klient będący Konsumentem wraz z oświadczeniem o odstąpieniu nie odesłał Towaru, Merlin może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do dnia otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.
9.       Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
10.     Zwrot należności nastąpi w takiej formie, w jakiej dokonywany był zakup: Przelew przedpłata na konto, Przelew elektroniczny, Zapłata kartą kredytową,  a w przypadku Zapłata za pobraniem i płatności przelewem w urzędzie pocztowym - Klient zobowiązany jest wskazać konto bankowe, na które ma zostać dokonany zwrot.
11.     Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku Towaru w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeśli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.
12.     Prawo odstąpienia od Umowy, o którym mowa powyżej nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową w ramach i na potrzeby tej działalności.
 
Artykuł 13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ SPORY
1.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Merlin, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.       Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Merlin, a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Merlin.
 
Artykuł 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.       Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 lutego 2022.
2.       Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy:
a.       zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Merlin, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności merlin.pl,
b.       zmiana warunków lub procesu zawierania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Merlin,
c.       poprawa obsługi Klientów, w tym przeciwdziałanie nadużyciom,
d.       zmiana danych Merlin, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym Regulaminie,
e.       potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,
f.        konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Merlin.
3.       Merlin zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio w merlin.pl oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta Adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Konta Klienta.
4.       Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Merlin, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści, zgodnie z postanowieniami pkt 3 powyżej. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta posiadającego Konto, o ile nie wypowie umowy o świadczenie Usług (nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
5.        Zmiana niniejszego Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
6.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7.        Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w merlin.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie (w formacie PDF), utrwalenie i wydrukowanie.
 


Regulamin zakupów obowiązujący do 14.02.2022 r.
Regulamin zakupów obowiązujący do 13.03.2019 r.
Regulamin zakupów obowiązujący do 24.05.2018 r.

 

 

Copyright 2022 by merlin.pl All right reserved