Regulamin umieszczania recenzji na stronie niePrzeczytane.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Recenzja zamieszczana na stronie niePrzeczytane.pl musi mieć minimum 60 znaków (ze spacjami).

2. Osoba zamieszczająca recenzję musi być jej właścicielem. Plagiaty i nielegalne wykorzystywanie prac innych osób, będzie skutkowało usunięciem recenzji.

3. Recenzja zamieszczona na stronie nie może zawierać: wulgaryzmów, nawoływania do przemocy, treści uznanych za obraźliwe lub urażające uczucia innych osób, treści niezwiązanych z ocenianą książką. Recenzja nie może też zawierać aktywnych linków, które kierują do innych stron internetowych.

4. Autor, który publikuje recenzję na stronie niePrzeczytane.pl, zgadza się na jej dalsze wykorzystywanie w celach marketingowych przez właściciela marki niePrzeczytane.pl

5. Recenzja powinna być w odpowiedni sposób sformatowana pod kątem gramatycznym, ortograficznym i stylistycznym. Wpisy, które nie będą spełniały tych warunków, nie zostaną opublikowane.

6. Podmiot publikujący zastrzega sobie możliwość niepublikowania recenzji lub jej modyfikację, bez podawania przyczyny.

7. Podmiot publikujący zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny.

Dodatkowo recenzje, które zostały opublikowane i spełnią poniższe warunki, będą mogły wziąć udział w akcjach specjalnych i wygrywać atrakcyjne nagrody:

1. Recenzja jest zamieszczona tylko na stronie niePrzeczytane.pl (jej tekst nie jest zamieszczony na żadnej innej stronie internetowej).

2. Zawiera ona min. 1500 znaków (ze spacjami).

3. Recenzja jest wybierana przez specjalny jury, a jego obrady są tajne. Recenzje są oceniane pod kątem przydatności dla klientów, oryginalność i pomysłowości. Doceniamy poprawność językową, zgrabny styl i lekkie pióro. Wybór zwycięzców pozostaje całkowicie w gestii Organizatora, który nie musi swojego wyboru oficjalnie uzasadniać. 

W okresie 16.05.2019 -16.06.2019 dla najlepszych recenzji przewidziano następujące nagrody:

1. Najlepsza recenzja zostanie nagrodzona 100 zł* do wykorzystania w księgarni niePrzeczytane.pl 

2. Dodatkowo dwie wyróżnione recenzje zostaną nagrodzone gadżetem w postaci torby lub kubka "niePrzeczytane"*  - rodzaj torby lub kubka wybiera organizator. 

3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na FB i otrzymają powiadomienie mailem, który został przez nich wskazany podczas dodawania recenzji. W wiadomości mailowej będzie znajdowała się instrukcja, jak zrealizować wygraną. 

4. Organizator ma 14 dni roboczych na wybranie zwycięzców - od daty zakończenia naboru recenzji do konkursu.  

II 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:

a. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca

b. podane przez Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, której Klient jest stroną, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem o ile jest to wymagane do realizacji Umowy, rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji, zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od Umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Sprzedawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f RODO;

c. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji Umowy, której jest Pani/Pan stroną, a po jej zakończeniu przez okres 5 lat w formie zarchiwizowanej. Sprzedawca będzie przetwarzał podane przez Panią/Pana dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego przez okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres 12 miesięcy, chyba, że wcześniej wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym celu;

d. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu;

e. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez Usługodawcę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

f. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne w celu zawarcia i wykonania Umowy z Usługodawcą. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia Umowy;

2. Usługodawca stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i platformy w celu ochrony danych osobowych Klientów, w szczególności szyfrowanie połączeń za pomocą klucza o długości 256 bitów. Podjęte przez Usługodawcę działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności, jeśli Klient ujawni osobom trzecim Login i Hasło.

3. Mając na uwadze powyższe postanowienia Regulaminu, wskazane dane osobowe Klienta: imię, nazwisko, adres, Adres email, numer telefonu będą powierzane: w celu dostarczenia przesyłki firmie transportowej oraz w celu zrealizowania płatności elektronicznej firmie PayU S.A.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych może w określonych przypadkach uniemożliwić świadczenie Klientowi Usług za pośrednictwem niePrzeczytane.pl oraz dokonywanie przez Klienta zakupów na platformie w domenie niePrzeczytane.pl i tym samym warunkuje prawidłowe wykonanie przez Usługodawcę złożonego przez Klienta Zamówienia.

5. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie niePrzeczytane.pl jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub Adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu niePrzeczytane.pl nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta lub tej osoby.

Usunięcie danych jest możliwe z pozycji własnego Konta, pod warunkiem, że na Koncie nie znajdują się otwarte Zamówienia.

 

*Kwota do wykorzystania dotyczy cen, które są aktualnie obowiązujące na stronie niePrzeczytane.pl - nagrody nie można wymienić na gotówkę. Nagrodę należy wykorzystać w czasie 30 dni, po tym czasie nagroda przepada. Jednorazowe koszty wysyłki pokrywa organizator konkursu, wysyłka jest realizowana wyłącznie na terytorium Polski.