Informacja
Wszystkie kategorie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie
Zobacz wszystkie

Artykuł 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin") określa zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktów przez Merlin.pl.
 2. Wszelkie prawa do merlin.pl i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy merlin.pl, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych - podlegają ochronie prawnej.

Artykuł 2. Definicje.

Użyte w Regulaminie zwroty i definicje mają znaczenie nadane im w regulaminie sklepu merlin.pl, dostępnego pod adresem https://www.merlin.pl/regulamin, z zastrzeżeniem pojęć, którym nadaje się następujące znaczenie:

 1. Audiobook - książka audio w formacie MP3, opatrzona znakiem wodnym;
 2. Ebook - książka zapisana w postaci elektronicznej dostępna w merlin.pl w formacie: EPUB, MOBI oraz PDF, bez zabezpieczeń DRM, opatrzona znakiem wodnym;
 3. Produkt – Audiobook lub Ebook, bądź też oba te produkty traktowane łącznie;
 4. Prawo autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 5. Umowa o nabycie Produktu - Umowa w przedmiocie sprzedaży, bądź nieodpłatnego udostępnienia Produktu znajdującego się w merlin.pl, zawierana pomiędzy Nabywcą a Merlin.pl.
 6. Nabywca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca Konto Klienta;
 7. Zamówienie Produktu - oświadczenie woli Nabywcy składane za pośrednictwem merlin.pl przez Nabywcę zalogowanego do Konta Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o nabycie Produktu;

Artykuł 3. Opis i zasady korzystania z merlin.pl.

 1. Bez wyraźnej zgody Merlin.pl zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w merlin.pl lub z niego pochodzących, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Prawa autorskiego.
 2. Do korzystania z merlin.pl niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, OS X, Linux, Android lub iOS oraz przeglądarka internetowa Firefox 3.5 lub wersja wyższa, Internet Explorer 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa oraz urządzenie wspierające ww. systemy operacyjne i przeglądarki, a także posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 3. Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie korzystania z poszczególnych Produktów dostępne są na stronie https://www.merlin.pl/skladanie-zamowien-na-produkty-cyfrowe-audiobook- ebook
 4. Nabywcy mający dostęp do merlin.pl spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani korzystać z merlin.pl zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem obowiązującym na terytorium państwa, w którym korzystają z merlin.pl.
 5. Merlin.pl, ani podmioty pośredniczące w sprzedaży Produktów nie udzielają gwarancji na Produkty ani nie przewidują dla nich usług posprzedażnych.

Artykuł 4. Zasady świadczenia Usług w zakresie sprzedaży i dostawy Produktów.

 1. Merlin.pl świadczy za pośrednictwem merlin.pl usługi polegające na realizacji lub udostępnianiu, w tym w ramach sprzedaży Audiobooków oraz Ebooków.
 2. Warunkiem nabycia przez Nabywcę Produktu za pośrednictwem merlin.pl jest posiadanie aktywnego Konta Klient zalogowanie się do niego przed złożeniem Zamówienia Produktu.
 3. Prezentacja w merlin.pl aktualnie dostępnych za jego pośrednictwem Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia Produktu stanowi ofertę nabycia Produktu złożoną przez Nabywcę. Wysłanie przez Merlin.pl na podany przez Nabywcę Adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia Produktu stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Nabywcy, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem Umowy o nabycie Produktu.
 4. Merlin.pl zastrzega sobie prawo zmian w zakresie Produktów prezentowanych na stronach merlin.pl.
 5. Dla otrzymania Produktu wymagane jest złożenie Zamówienia Produktu poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka, a następnie dokonanie zapłaty.
 6. Umowa o nabycie Produktu jest zawierana po skutecznie dokonanej Rejestracji i po zalogowaniu do Konta - z chwilą przyjęcia Zamówienia Produktu do realizacji.
 7. Celem nabycia Produktów konieczne jest złożenie Zamówienia Produktu poprzez aktywowanie widocznych na stronie merlin.pl odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Nabywcy na każdym etapie procedury składania Zamówienia Produktu.
 8. Każde Zamówienie Produktu weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na Adres e-mail podany przez Nabywcę. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia Produktu do realizacji oznacza, że Zamówienie Produktu zostało złożone prawidłowo.
 9. Zamówienia Produktów realizowane są po otrzymaniu przez Merlin.pl należności uiszczanej dostępnymi w merlin.pl kanałami płatności tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu.
 10. Informacje o cenie danego Produktu są podane w merlin.pl oraz podczas składania Zamówienia Produktu.
 11. Sposobem dostawy zamówionego Produktu jest pobranie go przez Nabywcę drogą transmisji danych dokonanej za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci urządzenia końcowego Nabywcy.
 12. Nabywca może nabywać poszczególne Produkty płacąc za zakupioną sztukę.
 13. Podczas składania Zamówienia Nabywca może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania danego Produktu w postaci elektronicznej spośród propozycji określonych w merlin.pl w odniesieniu do tego Produktu.
 14. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT).
 15. Nabywcę obowiązuje cena podana przy Produkcie w chwili jego umieszczenia w koszyku, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.
 16. Merlin.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów.

Artykuł 5 . Zasady korzystania z Produktów.

 1. Do korzystania z Ebooków i Audiobooków niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego i komputera klasy PC pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, wyposażonego w przeglądarkę internetową. Szczegółowe wymagania sprzętowo-programowe w tym zakresie znajdują się na stronie https://www.merlin.pl/wymagania-systemowe-dla-produktow-cyfrowych-dostepne-formaty .
 2. Każdy Ebook oraz Audiobook może być pobrany przez Nabywcę łącznie pięć razy (liczba kliknięć w link do pobrania). W celu awaryjnego pobrania pliku, po przekroczeniu ww. limitu pobrań, należy skontaktować się z Merlin.pl na adres e-mail: [email protected], bądź telefonicznie pod numerem: 22 262 62 02 (dostępnym w Dni robocze w godzinach 9-17).
 3. Ebooki oraz Audiobooki są trwale oznakowane jako własność Nabywcy, który dokonał ich zakupu w merlin.pl. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy nabywca nabywający Ebook lub Audiobook za pośrednictwem merlin.pl wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 4. Nabywca w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
  2. ingerowania w jego zawartość;
  3. publikacji, dystrybucji, powielania;
  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
  5. oddawania w najem;
  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.
 5. Nabywca nabywający Ebook lub Audiobook zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Nabywcy) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

Artykuł 6. Prawo odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu.

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Nabywca będący konsumentem, może odstąpić od Umowy o nabycie Produktu (dokonać rezygnacji z Produktu) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego artykułu.
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wystarczy złożenie ww. oświadczenia przed upływem tego terminu. Po upływie tego terminu konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres: 26-600 Radom, ul. Świętokrzyska 31 ), wysłane w formie elektronicznej (na adres e- mail: [email protected]).
 4. Merlin.pl nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu, dokonuje zwrotu dokonanych przez konsumenta płatności.
 5. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu, chyba że konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie przysługuje Nabywcy będącemu konsumentem jeżeli Merlin.pl: (a) wykonał w pełni świadczenie za wyraźną zgodą Nabywcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu lub (b) przedmiot Umowy o nabycie Produktu dotyczy dostarczania Nabywcy treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu wskazanego w pkt 1 i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od tej Umowy.
 7. Zgoda, o której mowa w pkt 6, może być dokonana przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie składania Zamówienia Produktu.
 8. Niezależnie od powyższych postanowień niniejszego paragrafu Nabywca będący konsumentem, może odstąpić od Umowy o nabycie Produktu (dokonać rezygnacji z Produktu) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, w przypadku gdy nabyty przez niego Produkt nie został przez niego pobrany na urządzenie Nabywcy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Artykuł 7. Prawa własności intelektualnej.

 1. Nabycie Produktu uprawnia Nabywcę wyłącznie do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Produktu, bez możliwości zwielokrotniania Produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).
 2. Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.
 3. Wszystkie powyższe ograniczenia dotyczące danego Produktu mogą być uregulowane w sposób odmienny wyłącznie odrębnym pisemnym w porozumieniu z Merlin.pl.
 4. Merlin.pl udziela Nabywcy licencji na łącznie pięciokrotną aktywację nabytych Produktów (w postaci elektronicznej) na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, na wypadek utraty pobranej pierwotnie kopii Produktu. W celu ewentualnego zwiększenia tego limitu, którego dopuszczalność w szczególności ze względów technicznych, podlega weryfikacji przez Merlin.pl, należy skontaktować się z Merlin.pl pod adresem e-mail: [email protected]. Merlin.pl zastrzega sobie prawo odmowy zwiększenia ww. limitu.
 5. Nabywca nabywający Produkty w merlin.pl zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu w ten sposób aby mogły je powielać, dystrybuować bez zgody Merlin.pl, albo wykorzystywać w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji Merlin.pl może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu użytkownika Produktu z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.
 6. Udostępnianie w Internecie nabytych Produktów bez uprzedniej zgody Merlin.pl jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych, itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Merlin.pl może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

Artykuł 8. Zabezpieczenie Produktów i Dodatkowe Oprogramowanie.

 1. Każdy Produkt udostępniany za pośrednictwem merlin.pl personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię Produktu (tzw. znak wodny) poprzez umieszczenie w jego pliku, w sposób widoczny lub ukryty w kodzie pliku, danych identyfikujących Nabywcę będącego nabywcą Produktu i dostarczany lub udostępniany Nabywcy tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Nabywca nabywający Produkt w merlin.pl wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych osobowych Nabywcy, a jedynie służy identyfikacji Nabywcy i nabytego Produktu przez Merlin.pl. Oznaczenie Produktów znakami wodnymi służy identyfikacji Nabywców naruszających prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Zastosowanie zabezpieczeń Produktów ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw Merlin.pl oraz podmiotów z nim współpracujących i nie służy zbieraniu jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Nabywców.
 3. Odtwarzanie niektórych Produktów zamawianych w merlin.pl wymaga zainstalowania stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Nabywcą a dostawcą takiego oprogramowania. Merlin.pl udzieli Nabywcy informacji w zakresie wymaganego oprogramowania. Merlin.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i skutki działania oprogramowania.

Artykuł 9. Odpowiedzialność.

 1. Merlin.pl jest jedynie dystrybutorem Produktów dostępnych w ramach merlin.pl, nie jest zaś ich producentem. Merlin.pl nie gwarantuje w szczególności użyteczności informacji zawartych w Produktach ani nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z posłużenia się zawartymi w nich treściami.
 2. merlin.pl zawiera odnośniki (linki) do stron internetowych lub materiałów osób trzecich. Merlin.pl nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub za treści udostępnione na takich stronach.

Artykuł 10. Postanowienia końcowe.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 marca 2020r.
 2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, do których należy:
  1. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną przez Merlin.pl, w tym wprowadzenie nowych usług, rozbudowa lub zmiana funkcjonalności merlin.pl,
  2. zmiana warunków lub procesu zawierania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Merlin.pl
  3. poprawa obsługi Klientów, w tym przeciwdziałanie nadużyciom,
  4. zmiana danych Merlin.pl, w szczególności nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych lub danych teleadresowych wskazanych w niniejszym Regulaminie,
  5. potrzeba usunięcia z treści niniejszego Regulaminu ewentualnych błędów, omyłek pisarskich lub niejasności,
  6. konieczność dostosowania postanowień niniejszego Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na świadczenie usług i prowadzenie sprzedaży przez Merlin.pl.
 3. Merlin.pl zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio w merlin.pl oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta Adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Konta Klienta.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Merlin.pl, który to termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia jego treści, zgodnie z postanowieniami pkt 3 powyżej. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta posiadającego Konto, o ile nie wypowie umowy o świadczenie Usług (nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 5. Zmiana niniejszego Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności (tj. nie wyłącznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także Prawa autorskiego.
 7. Klienci mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie w merlin.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie (w formacie PDF), utrwalenie i wydrukowanie.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu sklepu merlin.pl, dostępnego pod adresem https://www.merlin.pl/regulamin. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami wskazanymi w zdaniu poprzednim rozstrzygające będą postanowienia niniejszego Regulaminu.

Copyright 2022 by merlin.pl All right reserved